Ψηφιακή υπογραφή

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Ψηφιακή υπογραφή
Από ποιους παρέχεται Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Φορέα
Σε ποιους παρέχεται

-Εθνικό Τυπογραφείο

-για υπηρεσίες /φορείς εκτός Δήμου
Νομοθετικό πλαίσιο ΠΔ 150/2001

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την ιδιόχειρη υπογραφή και σφραγίδα, επιτρέποντας την αποκλειστική διακίνηση των εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή. Ακόμη έχει νομική ισχύ ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, με μεγαλύτερη όμως ασφάλεια. Βασιζόμενη σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί σε ένα κράτος-μέλος της ΕΕ αναγνωρίζεται ως τέτοια σε όλα τα άλλα κράτη-μέλη.. Η ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για συμμετοχές σε διαγωνισμούς δημοσίου που πραγματοποιούνται μέσω της πύλης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων) και αποστολή αποφάσεων προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Σχετική Νομοθεσία

4316/2014 (ΦΕΚ 270 Α/24-12-2014) άρθρο 67 παργ. 8α

 Άρθρο 24 Ν. 4440/ 2016 Ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα

Η απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/163/07-02-2013 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ρυθμίσεις για α) την διαδικασία και τον τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για την γνωστοποίηση εγγράφων σε φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΤΠΕ, κ.λπ.»

Η απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 του Υφυπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, «Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο» (ΦΕΚ 1317/Β/2012)

Ν. 3979/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟς 1388/2018 Ενημέρωση για πλήρη εφαρμογή κεντρικού Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης - Υποχρεώσεις των Φορέων

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ηλεκτρονικός

Ενέργειες υπηρεσιακών οργάνων 

1.   Έκδοση απόφαση; Δημάρχου για πιστοποίηση υπαλλήλων του  Τμήματος

2.    Εγγραφή του υπαλλήλου στη διαδικτυακή πύλη δημόσιας διοίκησης Ermis  με χρήση του υπηρεσιακού e-mail

3.  Η προμήθεια κάρτα τύπου smart card ή usb token που χρησιμοποιείται για την αποθήκευση πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης μαζι με σφραγισμενο φακελο που περιεχει το PIN και το PUK

4.  Συμπλήρωση έντυπης αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης από τον υπάλληλο με τον σειριακό αριθμό της smart card για την έκδοση του προσωπικού του ψηφιακού πιστοποιητικού και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής απο τα ΚΕΠ

5.  Διαπίστευση υπαλλήλου με την ιδιότητα του Δημόσιου Υπάλληλου με την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου που γίνεται με φυσική παρουσία του υπαλλήλου σε ΚΕΠ και υποβολή της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης.

6.  Τεχνική προετοιμασία του Η/Υ του υπαλλήλου (εγκατάσταση απαραίτητων οδηγών – drivers για τους καρταναγνώστες, του λογισμικού για τη διαχείρισης της έξυπνης κάρτας – smart card, των απαραίτητων πιστοποιητικών της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου και του απαραίτητου λογισμικού για την ψηφιακή υπογραφή)

7.  Δημιουργία των ψηφιακών πιστοποιητικών στην smart card μέσω της πύλης Ermis, με συσχετιση του σειριακού αριθμού της κάρτας με το πιστοποιητικό υπογραφής.

Η χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής περιλαμβάνει δύο διαδικασίες:

α) τη δημιουργία της υπογραφής και την μετάδοση από τον Αποστολέα

-Δημιουργεί τη σύνοψη του μηνύματος (message digest) που θέλει να στείλει χρησιμοποιώντας κάποιον αλγόριθμο κατακερματισμού (one way hash).

-Με το ιδιωτικό του κλειδί κρυπτογραφεί τη σύνοψη. Αυτό που παράγεται είναι η ψηφιακή υπογραφή

-Η κρυπτογραφημένη σύνοψη (ψηφιακή υπογραφή) προσαρτάται στο κείμενο και το μήνυμα με τη ψηφιακή υπογραφή μεταδίδεται μέσω του δικτύου 

β) την επαλήθευσή της από τον Παραλήπτη

1.   αποσπά από το μήνυμα την ψηφιακή υπογραφή (κρυπτογραφημένη -με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα- σύνοψη).

2.   Εφαρμόζοντας στο μήνυμα που έλαβε τον ίδιο αλγόριθμο κατακερματισμού, ο παραλήπτης δημιουργεί τη σύνοψη του μηνύματος.

3.   Στη συνέχεια, αποκρυπτογραφεί με το δημόσιο κλειδί του αποστολέα, την κρυπτογραφημένη σύνοψη του μηνύματος (ψηφιακή υπογραφή).

4.   Συγκρίνονται οι δύο συνόψεις και, αν βρεθούν ίδιες, το μήνυμα που έλαβε ο παραλήπτης είναι ακέραιο. Αν το μήνυμα έχει μεταβληθεί, η σύνοψη που θα παράγει ο παραλήπτης θα είναι διαφορετική από τη σύνοψη που έχει κρυπτογραφηθεί.

Αν τα ως άνω ηλεκτρονικά έγγραφα χρειάζεται να εκτυπωθούν για να διακινηθούν, περαιτέρω, επειδή δεν φέρουν κανένα απολύτως αποδεικτικό της γνησιότητάς τους στην έντυπη μορφή τους, επικυρώνονται, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων, προκειμένου στη συνέχεια να μπορούν να υποβληθούν σε ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (βλ. την αριθ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.18/ οικ.16414/27.05.2015, ΑΔΑ: 7ΝΚΟ465ΦΘΕ-ΤΧΘ εγκύκλιο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Παράβολα που απαιτούνται, και πού καταβάλλονται.

  • Δεν απαιτείται

Δικαιολογητικά

Συμπληρώνετε όσα δικαιολογητικά απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Ηλεκτρονικό έγγραφο   Υπάλληλοι Υπηρεσιών Δήμου   
2 Δημόσιο έγγραφο  Δημόσιος Φορέας 

Διαδικασίες

Συμπληρώνετε όσα βήματα απαιτούνται, αφαιρείτε τις κενές γραμμές και αυτό το σχόλιο.

Α/Α Βήμα Διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος Διεκπεραίωσης Βήματος
1 Συντάκτης Ηλεκτρονικού εγγράφου  Ν. 4440/2016 Υπάλληλος Οργανικών μονάδων Δήμου  Αυθημερόν 
2 ηλεκτρονική παραλαβή ηλεκτρονικού  εγγράφου Ν. 4440/2016 Πιστοποιημένος Υπάλληλος τμήματος  Αυθημερόν
3 Προσθήκη προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής   Ν. 440/2015 Πιστοποιημένος Υπάλληλος τμήματος Σε εύλογο χρονικό διάστημα 
4 Ηλεκτρονική διεκπεραίωση Ν. 440/2016 Πιστοποιημένος Υπάλληλος τμήματος Αυθημερόν

Μητρώα που τηρούνται

Αρχείο Εισερχομένων-Εξερχομένων σε ψηφιακή μορφή .