∆ιενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης στο Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 10.000 Ανέργων, Ηλικίας 30-49 ετών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
∆ιενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης στο Πρόγραµµα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 10.000 Ανέργων, Ηλικίας 30-49 ετών
Από ποιους παρέχεται Υπαλλήλους ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ
Σε ποιους παρέχεται Επιχειρήσεις
Νομοθετικό πλαίσιο Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ 12/2016
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 1

Περιγραφή Υπηρεσίας

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων του Προγράµµατος Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση 10.000 Ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριµένου φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των πράξεων, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηµατοδότησης. Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται µέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτηµα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Οι επαληθεύσεις αυτές µπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές. Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγµατοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ στην έδρα ή στο υποκατάστηµα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούµενος υπάλληλος σε οποιοδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράµµατος. Για τις επαληθεύσεις λαµβάνονται υπόψη το ισχύον νοµικό, θεσµικό και κανονιστικό πλαίσιο, η ∆ηµόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, καθώς και το υποβληθέν αίτηµα για καταβολή της ενίσχυσης. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης της Πράξης και ενηµερώνεται σχετικά ο δικαιούχος, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αντιρρήσεις επί των αποτελεσµάτων της έκθεσης εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας.


Σχετική Νομοθεσία

Σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση 12/2016 του ΟΑΕΔ: [1]

Οι επαληθεύσεις του προγράµµατος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθµ. 2/82850/0022/2013 (487 ΥΟ∆∆’).

Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο Σ∆Ε, στην µε Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού για την υλοποίηση Προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύµφωνα µε το άρ. 22 του Ν. 4314/2014» [2] και σύµφωνα προς τα άρθρα 21 του Ν. 4314/2014 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονισµού 1303/2013. [3]

Επισηµαίνεται ότι το άρθρο 29 ∆ιοικητική συνδροµή Ο.Α.Ε.∆. - Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.∆. του Ν.4144/2013 [4] ορίζει ότι : 1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δηµόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούµενη συνδροµή ιδιαίτερα µε την παροχή στον Ο.Α.Ε.∆. µηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρµοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.∆. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόµενους. Ενδεχόµενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραµµα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.∆. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώµη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Τρόπος διεκπεραίωσης

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων γίνεται µε απόφαση από τα αρµόδια Τµήµατα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων, σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του ∆.Σ. σε ελεγκτές.

Α. Μετά την απόφαση ένταξης πραγµατοποιείται η πρώτη επιτόπια επαλήθευση κατά την οποία ελέγχονται τα αναφερόµενα στην ηλεκτρονική αίτηση χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης, που συµπληρώνεται από τους ελεγκτές µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν. Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσµίας υποβολής των, η Έκθεση οριστικοποιείται.

Β. Οι επόµενες επαληθεύσεις διενεργούνται εντός δύο (2) µηνών µετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης, προκειµένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράµµατος, (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούµενου και µη προσωπικού κλπ.)

Γ. Εφόσον διαπιστωθεί κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράµµατος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή µε αναζήτηση, παραγραφή κλπ).

∆. Επιτόπιες επαληθεύσεις µπορούν να διενεργούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Ε. Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων, τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους αρµόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ. Κατόπιν ο Προϊστάµενος της αρµόδιας Υπηρεσίας πιστοποιεί τον καταχωρηµένο έλεγχο.

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Έκθεση επιτόπιας/διοικητικής επαλήθευσης

Λίστα ελέγχου

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.∆.), οι οποίες µπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική µορφή, συνοδευόµενες µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εµπεριέχονται είναι αληθή Κατάθεση από τον αιτούντα
2 Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούµενο χρονικό διάστηµα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθµιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ή τα επικουρικά ταµεία εκτός ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθµιση να προσκοµισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθµισης να συµπεριλαµβάνεται το κρίσιµο χρονικό διάστηµα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθµισης καταβάλλονται κανονικά Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Κατάσταση προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστηµα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούµενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συµπληρωµατικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) Αυτεπάγγελτη αναζήτηση
4 Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του οικονοµικού αντικειµένου Κατάθεση από τον αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική
1 Υποβολή αιτήματος καταβολής της ενίσχυσης Αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2, που υπάγεται η επιχείρηση Ηλεκτρονική υποβολή με συνημμένα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. 1.1.10.1 της υπ΄αρίθμ. 12/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης του ΟΑΕΔ [5]
2 Ανάθεση Επιτόπιας Επαλήθευσης από το αρµόδιο Τµήµα ∆ιοικητικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης σε ζευγάρι ελεγκτών ΠροΙστάμενος Τμήματος Διοικητικού της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Σύµφωνα µε τη µε αριθµ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του ∆.Σ. του ΟΑΕΔ σε ελεγκτές
3 Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης και έλεγχος των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ζευγάρι υπαλλήλων-ελεγκτών Απροειδοποίητη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου
4 Καταγραφή αποτελέσματος ελέγχου. Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία, αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης µε κατάλληλη τεκµηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν Ζευγάρι υπαλλήλων-ελεγκτών
5 Λήψη αριθμού πρωτοκόλλου στο έντυπο επιτόπιας επαλήθευσης Υπάλληλος γραφείου πρωτοκόλλου του αρμόδιου ΚΠΑ2
6 Επίδοση έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης στην επιχείρηση Αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2, που υπάγεται η επιχείρηση Ταχυδρομική αποστολή ή αυτοπρόσωπη παραλαβή της Έκθεσης από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης
7 Σε περίπτωση αρνητικού ελέγχου υποβολή αντιρρήσεων από τον δικαιούχο, εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης Αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρµόδιου ΚΠΑ2, που υπάγεται η επιχείρηση σύµφωνα µε το άρθρο 6–διαδικασία αντιρρήσεων της υπ αριθµ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού «Σύστηµα δηµοσιονοµικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόµως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισµού για την υλοποίηση Προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύµφωνα µε το άρ. 22 του Ν. 4314/2014» [6]
8 Εξέταση των αντιρρήσεων και απόφαση επι αυτών Αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και Προϊστάμενος του αρµόδιου ΚΠΑ2, που υπάγεται η επιχείρηση
9 Οριστικοποίηση της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης Ζευγάρι υπαλλήλων-ελεγκτών, αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης και Προϊστάμενος του αρµόδιου ΚΠΑ2, που υπάγεται η επιχείρηση
10 Καταχώρηση στο ΠΣΚΕ της Έκθεσης Επιτόπιας Επαλήθευσης Ζευγάρι υπαλλήλων-ελεγκτών
11 Πιστοποίηση καταχωρημένου ελέγχου Προϊστάμενος του αρµόδιου ΚΠΑ2, που υπάγεται η επιχείρηση

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς

Ι.Κ.Α.

Σ.ΕΠ.Ε.

Δ.Ο.Υ.

Λοιπά Επικουρικά Ταμεία

Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης του ΕΠ