Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Άδεια Κοινωνικού Λειτουργού
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Σε πτυχιούχους κοινωνικούς λειτουργούς
Νομοθετικό πλαίσιο

Π.Δ 23/1992 (ΦΕΚ 6/Α’ ΑΡΘΡΟ. 1 – 3) Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/02-03-11) Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν.3048/2012 (ΦΕΚ 14 Α)

Υ 79/Γ.Π.οικ.46217/04-05-2012 (ΦΕΚ 1502/04-05-2012
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση Περίπου ένας μήνας
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 πτυχίο καταθεση απο τον αιτούντα
2 δύο φωτογραφίες καταθεση απο τον αιτούντα
3 φωτοτυπία ταυτότητας κατάθεση από τον αιτούντα
4 αντίγραφο ποινικού μητρώου αυτεπαγγελτη αναζητηση

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Σύνταξη αίτησης Ενδιαφερόμενος Χειρωνακτικός
2 Κατάθεση δικαιολογητικών Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός
3 Πρωτοκόλληση Αρμόδιος Υπάλληλος e-protocol
4 Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Εισαγγελία Πρωτοδικών Fax 2 ημερες
5 Έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός
6 Υπογραφή από τον Περιφερειάρχη Γραφείο Περιφερειάρχη Χειρωνακτικός 5 ημερες
6 Ανάρτηση στην Διαύγεια Αρμόδιος Υπάλληλος Ηλεκτρονικός
7 Αποστολή για δημοσίευση στο ΦΕΚ Εθνικό Τυπογραφείο Χειρωνακτικός & Ηλεκτρονικός 20 ημέρες
8 Συμπλήρωση απογραφικού Δελτίου και Ετήσιου Δελτίου Μεταβολών Ενδιαφερόμενος Χειρωνακτικός
9 Χορήγηση Άδειας Άσκησης Κοινωνικού Λειτουργού Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός
10 Καταγραφή στο Μητρώο της Υπηρεσίας Αρμόδιος Υπάλληλος Χειρωνακτικός


Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετικά Έγγραφα

Σχετική Νομοθεσία