Έλεγχος Απολογισμών

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος Απολογισμών
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Επιτρόπων
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ
Νομοθετικό πλαίσιο Ν.4129/13 (άρθρα 38, 39 & 51)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά τον κατασταλτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συγκεκριμένα τον έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων, των απολογισμών των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, καθώς και των ειδικών λογαριασμών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παρ. 1 περίπτωση β΄ του παρόντος νόμου και ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4129/13 από τον Επίτροπο της Υπηρεσίας Επιτρόπου της Κεντρικής Υπηρεσίας ή των Περιφερει­ακών Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγονται έως την ημερομηνία αυτή.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4129/13 (ΦΕΚ 52 Α)( άρθρα 38, 39 & 51)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο Ελεγχόμενος Φορέας υποβάλλει τον απολογισμό συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου προκειμένου να διενεργηθεί ο κατασταλτικός έλεγχος.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Έγγραφο Υποβολής Απολογισμού Ελεγχόμενος Φορέας
2 Κατάσταση Χρηματικών Ενταλμάτων Ελεγχόμενος Φορέας
3 Χρηματικά Εντάλματα που έχουν ελεγχθεί κατά τον προληπτικό έλεγχο Ελεγχόμενος Φορέας
4 Χρηματικά Εντάλματα που δεν έχουν ελεγχθεί προληπτικά Ελεγχόμενος Φορέας
5 Δικαιολογητικά Εξόφλησης Χρηματικών Ενταλμάτων Ελεγχόμενος Φορέας
6 Κατάσταση Εσόδων Ελεγχόμενος Φορέας
7 Εγκεκριμένος Απολογισμός Εξόδων-Εσόδων Ελεγχόμενος Φορέας
8 Εγκεκριμένος Ισολογισμός, με την έκθεση ορκωτών Ελεγχόμενος Φορέας
9 Δημοσίευση Ισολογισμού Ελεγχόμενος Φορέας
10 Κατάσταση Υπολόγων Ελεγχόμενος Φορέας
11 Κατηγοριοποίηση δαπανών σε πίνακες Ελεγχόμενος φορέας
12 Καταστάσεις δαπανών σε ηλεκτρονική μορφή (CD) Ελεγχόμενος φορέας

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Απολογισμού Γραμματεία Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση Απολογισμού Γραμματεία Αυθημερόν
3 Συγκέντρωση απαιτούμενων δικαιολογητικών

για την έκδοση του απαιτούμενου δείγματος ελέγχου

Υπηρεσία Επιτρόπου
4 Αποστολή απαιτούμενων δικαιολογητικών στην 3η

Υπηρεσία Επιτρόπου για την έκδοση δείγματος

Υπηρεσία Επιτρόπου
5 Έκδοση δείγματος για την διενέργεια δειγματοληπτικού

ελέγχου σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ολομέλειας

του Ελεγκτικού Συνεδρίου

3η Υπηρεσία Επιτρόπου
6 Παραλαβή δείγματος Υπηρεσία Επιτρόπου
7 Έλεγχος Απολογισμού Ελεγκτής Ολοκλήρωση διαδικασίας σε έξι μήνες
8 Έκδοση Φύλλου Μεταβολών και Ελλείψεων

για την συμπλήρωση δικαιολογητικών και

παροχή διευκρινήσεων όπου απαιτούνται

Επίτροπος
9 Παροχή διευκρινήσεων και συμπλήρωση

δικαιολογητικών

Ελεγχόμενος Φορέας Σε 15 ημέρες και δυνατότητα παράτασης

για εύλογο χρονικό διάστημα

10 Με την ολοκλήρωση του ελέγχου έκδοση

απαλλακτικής πράξης (θετική έκβαση) ή

καταλογιστικής πράξης (διαπίστωση ελλείμματος)

Επίτροπος Ολοκλήρωση σε έξι μήνες
11 Υποβολή έφεσης κατά καταλογιστικής πράξης Ελεγχόμενος φορέας Σε ένα χρόνο από την έκδοση της πράξης
12 Έκδοση απόφασης από το αρμόδιο τμήμα του

Ελεγκτικού Συνεδρίου

Το εκάστοτε αρμόδιο

Τμήμα του Ε.Σ.

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Το εκάστοτε αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η 3η Υπηρεσία Επιτρόπου (Υπηρεσία Πληροφορικής)