Έλεγχος Χρηματικών Ενταλμάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Έλεγχος Χρηματικών Ενταλμάτων
Από ποιους παρέχεται Υπηρεσίες Επιτρόπων
Σε ποιους παρέχεται Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4129/13 (άρθρα 30-34)
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αφορά τον προληπτικό έλεγχο δαπανών που διενεργείται απο το Ελεγκτικό Συνέδριο και πραγματοποιείται σε δαπάνες το κατώτατο ύψος των οποίων προσδιορίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Σχετική Νομοθεσία

Νόμος 4129/13 (ΦΕΚ 52 Α)( άρθρα 30-34)

Τρόπος διεκπεραίωσης

Ο Ελεγχόμενος Φορέας υποβάλλει το χρηματικό ένταλμα συνοδευόμενο απο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Επιτρόπου προκειμένου να διενεργηθεί ο προλητπικός έλεγχος της δαπάνης.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Κατάσταση Υποβολής ΧΕ Έλεγχόμενος Φορέας
2 Χρηματικό Ένταλμα (ΧΕ) Αρμοδίως Υπογεγραμμένο Έλεγχόμενος Φορέας
3 Ανάληψη Υποχρέωσης Ελεγχόμενος Φορέας
4 Δικαιολογητικά Διαδικασίας Ανάθεσης Ελεγχόμενος Φορέας
5 Υπογεγραμμένη Σύμβαση Έλεγχόμενος Φορέας
6 ΤΠΥ ή ΔΑΤ (Ανάλογα με την Δαπάνη) Δικαιούχος του ΧΕ
7 Πρωτόκολλο Παραλαβής ή Βεβάιωση καλής εκτέλεσης Ελεγχόμενος Φορέας
8 Κρατήσεις Δικαιούχος ΧΕ
9 Φορολογική Ενημερότητα Αυτεπάγγελτη αναζήτηση απο τον Ελεγχόμενο Φορέα
10 Ασφαλιστική Ενημερότητα Δικαιούχος ΧΕ

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή ΧΕ στο Ελεγκτικό Συνέδριο Γραμματεία Αυθημερόν
2 Πρωτοκόλληση ΧΕ Γραμματεία Αυθημερόν
3 Έλεγχος πληρότητας δικ/ων και

νομιμότητας δαπάνης

Ελεγκτής
4 Αν ο Έλεγχός απέβη θετικός έχουμε

θεώρηση του ΧΕ

Επίτροπος
5 Αν από τον Έλεγχο διαπιστωθεί η

παράλειψη δικ/κων εκδίδεται Φύλλο

Ελέγχου προς συμπλήρωση αυτών

Επίτροπος
6 Αν ο Έλεγχος απέβη αρνητικός

εκδίδεται πράξη επιστροφής του ΧΕ

Επίτροπος
7 Ο Φορέας στην περίπτωση του Φύλου

Ελέγχου, συμπληρώνει τις παραλήψεις

που διαπιστώθηκαν απο την Υπηρεσία

Επιτρόπου και επανυποβάλλει το ΧΕ

Έλεγχόμενος Φορέας
8 Στην ανωτέρω περιπτωση ή θεωρείται

το ΧΕ ή επιστρέφεται εκ νέου με πράξη

επιστροφής.

Επίτροπος
9 Ο Φορέας παραλαμβάνοντας την πράξη

επιστροφής ή την αποδεχεται και ακυρώνει

το ΧΕ ή επανυποβάλλει το ΧΕ με σχετικό

έγγραφο και κατάσταση υποβολής δις

Ελεγχόμενος Φορέας
10 Στην περίπτωση επανυποβολής ο Επιτροπός

επανεξετάζει την νομιμότητα-κανονικότητα της

δαπάνης και ή προχωράει στην θεώρηση του ΧΕ

ή εκδίδει πράξη διαφωνίας και την υποβάλλει στο

αρμόδιο Κλιμάκιο Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών

του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επίτροπος
11 Το Αρμόδιο Κλιμάκιο Δαπανών κρίνει την διαφωνία

επιτρόπου και κρίνει αναλόγως την δαπάνη σε νόμιμη

ή μη.

Κλιμάκιο προληπτικού

Ελέγχου Δαπανών

12 Σε περίπτωση θετικής απόφασης απο το Κλιμάκιο

ο Επίτροπος υποχρεούται προς θεώρηση του ΧΕ

Επίτροπος
13 Σε περίπτωση αρνητικής απόφασης ο Ελεγχόμενος

Φορέας έχει δικαίωμα να ζητήσει ανάκληση της

ανωτέρω απόφασης απο το αρμόδιο Τμήμα του Ε.Σ.

Ελεγχόμενος Φορέας
14 Σε περίπτωση ανάκλησης της πράξης ο Επίτροπος

υποχρεούται προς θεώρηση του ΧΕ

Επίτροπος
15 Σε περίπτωση μη ανάκλησης το ΧΕ δεν θεωρείται

Άλλη υπηρεσία του φορέα μας

Κλιμάκια Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΚΠΕΔ Ι Τμήματος, ΚΠΕΔ ΙV, ΚΠΕΔ VII)

Τμήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμήμα I, Τμήμα IV, Τμήμα VII)