Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ανηλίκου λόγω φοίτησης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας ανηλίκου λόγω φοίτησης
Από ποιους παρέχεται Δήμους - Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης (Δημοτολόγιο
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 100

Περιγραφή Υπηρεσίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση-Δήλωση εγγραφής του τέκνου στο Δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του. Κατάθεση από τον αιτούντα-Υπογεγραμμένη και υποβαλλόμενη από κοινού από τους  γονείς του.
2 Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου, με καταχωρημένες στο περιθώριο αυτής οιονδήποτε μεταβολών έχουν επέλθει, σύμφωνα με το άρθ.14 του Ν.344/1976, αν έχει γεννηθεί το παιδί στην Ελλάδα. Αν όχι, πιστοποιητικό γέννησης ή άλλου ισοδύναμου  εγγράφου πιστοποίησης του ληξιαρχικού γεγονότος της γέννησης του. Κατάθεση από τον αιτούντα
3 Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γάμου των γονέων, εφόσον τέτοιος υφίσταται. Κατάθεση από τον αιτούντα
4 Ακριβές αντίγραφο οριστικού τίτλου νόμιμης διαμονής των γονέων σε ισχύ. Κατάθεση από τον αιτούντα
5 Βεβαίωση επιτυχούς φοίτησης, από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε ελληνικά σχολεία της ημεδαπής έξι τουλάχιστον ετών. Κατάθεση από τον αιτούντα
6 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου των γονέων ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας. Κατάθεση από τον αιτούντα
7 Βεβαίωση μονίμου κατοικίας των γονέων από τον Δήμο στο Δημοτολόγιο του οποίου πρόκειται να γίνει η εγγραφή. Σε περίπτωση που ένας εκ των γονέων κατοικεί μόνιμα σε άλλο Δήμο της  χώρας, η κοινή αίτηση συνοδεύεται και από βεβαίωση μόνιμης κατοικίας που εκδίδει ο οικείος Δήμος. Κατάθεση από τον αιτούντα
8 Αποδεικτικό είσπραξης παραβόλου τύπου Β΄ ύψους 100 Ευρώ  από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου. Κατάθεση από τον αιτούντα
9
10

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1
2

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Φυσική Παρουσία στο Δημοτολόγιο του Δήμου

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

Σχετική Νομοθεσία