Επιτροπή Αστυνόμευσης Ρεμάτων

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Επιτροπή Αστυνόμευσης Ρεμάτων
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο

1. Ν.2853/1922 (ΦΕΚ 116/Α/16-07-1922), άρθρα 17-21, όπως ισχύει 2. Π.Δ./18.03.1924 (ΦΕΚ 61/Α/21-03-1924), άρθρα 17-21, όπως ισχύει.

3. Ν.Δ./24-02-1932 (ΦΕΚ 51/Α/25-02-1932), όπως ισχύει.

4. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010, άρθρο 186.ΣΤ.15)
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 8
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Αστυνόμευση Ρεμάτων

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από Αιτούντα
2 Τοπογραφικό διάγραμμα Κατάθεση από Αιτούντα
3

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών Διοικητικός Υπάλληλος Ηλεκτρονικός 1 ημέρα
2 Διενέργεια Αυτοψίας Τριμελής επιτροπή 5 ημέρες
3 Σύνταξη πρωτοκόλλου αυτοψίας Τριμελής επιτροπή Έγγραφο κειμενογράφου 1 ημέρες
4 Σύνταξη διαβιβαστικού Τριμελής επιτροπή Έγγραφο κειμενογράφου 1 ημέρες
5 Υπογραφή διαβιβαστικού από Προϊστάμενο τμήματος Προϊστάμενος Τμήματος 1 ημέρες
6 Διεκπεραίωση έγγραφου Διοικητικός Υπάλληλος Χειροκίνητος ( Ταχυδρομική Αποστολή, Fax) / Ηλεκτρονικός (Δημοσίευση Διαύγεια), 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Η έγκριση αναρτάται στη διαύγεια και κοινοποιείται ταχυδρομικά ή με Fax στον ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της υπηρεσίας

Σχετικά Έγγραφα

Πρακτικό

Σχετική Νομοθεσία

1. Ν.2853/1922 (ΦΕΚ 116/Α/16-07-1922), άρθρα 17-21, όπως ισχύει

2. Π.Δ./18.03.1924 (ΦΕΚ 61/Α/21-03-1924), άρθρα 17-21, όπως ισχύει.

3. Ν.Δ./24-02-1932 (ΦΕΚ 51/Α/25-02-1932), όπως ισχύει.

4. Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010, άρθρο 186.ΣΤ.15).