Κυκλοφοριακή Σύνδεση Εγκατάστασης

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Κυκλοφοριακή Σύνδεση Εγκατάστασης
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες, / Περιφερειακές Ενότητες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Σχετική Νομοθεσία=Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α΄), Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007), Απόφαση Περιφερειάρχη Αριθ.104320/4397/28-11-2012 (ΦΕΚ 3307/Β΄/11-12-2012, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 Αριθ. πρωτ.: ΔΜΕΟ/ο/2879/18-4-2007, Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/907/(ΦΕΚ 715/Β΄/20-8-1996).
Εργάσιμες ημέρες κατά προσέγγιση 30
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

Κυκλοφοριακή Σύνδεση Επιχείρησης μετο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από Αιτούντα
2 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000) (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Κατάθεση από Αιτούντα
3 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200)(ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Κατάθεση από Αιτούντα
4 ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ν.

1599/1986 ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Κατάθεση από Αιτούντα
5 ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ(ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Κατάθεση από Αιτούντα
6 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ(ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
7 Μελέτη ηλεκτροφωτισμού(ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
8 Προμέτρηση – προϋπολογισμός (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
9 Πινάκια αμοιβής για τη μελέτη και την επίβλεψη των

εργασιών(ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ)

Κατάθεση από Αιτούντα
10 Διπλότυπα καταβολής κρατήσεων(ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα
11 Εγγυητική επιστολή (ΟΠΩΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ) Κατάθεση από Αιτούντα

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών Διοικητικός Υπάλληλος Ηλεκτρονικός 1 ημέρα
2 Έλεγχος Δικαιολογητικών Τεχνικός Υπάλληλος 2 ημέρες
3 Διενέργεια Αυτοψίας Τεχνικός Υπάλληλος 15 ημέρες
4 'Εγγραφο συμπληρωματικών δικαιολογητικών Τεχνικός Υπάλληλος 3 ημέρες
5 Εισήγηση Προϊσταμένου Τ.Σ.Ε Προϊστάμενος Τ.Σ.Ε. 2 ημέρες
6 Απόφαση Διευθυντή Διευθυντής Έγγραφο κειμενογράφου 2 ημέρες
7 Διεκπεραίωση έγγραφου Διοικητικός Υπάλληλος Χειροκίνητος ( Ταχυδρομική Αποστολή, Fax) / Ηλεκτρονικός (Δημοσίευση Διαύγεια), 1 ημέρα

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Η έγκριση αναρτάται στη διαύγεια και κοινοποιείται ταχυδρομικά ή με Fax στον ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της υπηρεσίας

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση

Σχετική Νομοθεσία

  • Β.Δ.

465/1970 (ΦΕΚ 150/Α΄), Π.Δ. 118/2006  (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007), Απόφαση Περιφερειάρχη Αριθ.104320/4397/28-11-2012 (ΦΕΚ 3307/Β΄/11-12-2012, ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 11 Αριθ. πρωτ.: ΔΜΕΟ/ο/2879/18-4-2007, Υπουργική Απόφαση Αριθ. ΔΜΕΟ/ε/Ο/907/(ΦΕΚ 715/Β΄/20-8-1996).