Οριοθέτηση Υδατορέματος

Από Γνωσιακή Βάση Υπηρεσιών και Διαδικασιών του Δημοσίου Τομέα
Μετάβαση σε: πλοήγηση, αναζήτηση
Οριοθέτηση Υδατορέματος
Από ποιους παρέχεται κατά τόπους περιφέρειες
Σε ποιους παρέχεται Πολίτες
Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος
Κόστος σε ευρώ 0

Περιγραφή Υπηρεσίας

  • Παροχή Άδειας Διέλευσης από το Εθνικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δικαιολογητικά

Α/Α Απαραίτητα Δικαιολογητικά Κατάθεση από τον Αιτούντα / Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση
1 Αίτηση Κατάθεση από Αιτούντα
2 Τοπογραφικό διάγραμμα Κατάθεση από Αιτούντα
3 Υδραυλική μελέτη Κατάθεση από Αιτούντα
4

Διαδικασίες

Α Βήματα διαδικασίας Θεσμικό Πλαίσιο- Διοικητική πρακτική Εμπλεκόμενος Αρμόδιος Σημείο ελέγχου Τρόπος διεκπ/σης/ Χειρωνακτικός ή ηλεκτρονικός Χρόνος διεκπεραίωσης για κάθε βήμα
1 Υποβολή Αίτησης και Λοιπών Δικαιολογητικών Διοικητικός Υπάλληλος Ηλεκτρονικός 1 ημέρα
2 Διενέργεια Αυτοψίας Τεχνικός Υπάλληλος 8 ημέρες
3 'Εγγραφο συμπληρωματικών δικαιολογητικών Τεχνικός Υπάλληλος 5 ημέρες
4 Θεώρηση από Διευθυντή Διευθυντής Έγγραφο κειμενογράφου 1 ημέρες
5 Διαβίβαση για επικύρωση από Γ.Γ. Αποκεντρωμένης διοίκησης Διευθυντής Έγγραφο κειμενογράφου 1 ημέρες
6 Αποστολή για δημοσίευση σε ΦΕΚ Διοικητικός Υπάλληλος Ηλεκτρονικός (Αποστολή για δημοσίευση), 2 ημέρες
7 Δημοσίευση σε ΦΕΚ Ηλέκτρονικός 14 ημέρες

Τρόπος διεκπεραίωσης/ Ηλεκτρονικός

Η έγκριση αναρτάται στη διαύγεια και κοινοποιείται ταχυδρομικά ή με Fax στον ενδιαφερόμενο.

Ηλεκτρονική εφαρμογή φορέα/ άλλο

Καταχωρείται η αίτηση στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας.

Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς/ Άλλη υπηρεσία του φορέας μας

Έντυπο που χρησιμοποιείται

  • Τυποποιημένο Έντυπο της υπηρεσίας

Σχετικά Έγγραφα

Απόφαση

Σχετική Νομοθεσία

  • Π.Δ. 118/2006  (ΦΕΚ Α’ 119/16-6-2006) , ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ε21(Αρ. πρωτ. Δ13/οικ/13239/16-6-2007)